Senate logo

ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ค้นหาจากพยัญชนะภาษาไทย


ทั้งหมด"

# คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำทับศัพท์ภาษาไทย ภาพคำทับศัพท์ภาษาชวเลข
1software ซอฟต์แวร์
2sauce ซอส
3sulpha ซัลฟา
4zigzag ซิกแซก
5xenon ซีนอน
6cement ซีเมนต์
7set เซต
8serum เซรุ่ม
9celsius เซลเซียส
10cell เซลล์
11sola โซลา
12cycle ไซเกิล
13cyclone ไซโคลน
14siren ไซเรน
15silo ไซโล

 

เอกสารและคู่มือ

หลักเกณฑ์คำทับศัพท์

คู่มือการใช้งานระบบ

ใช้สำหรับการจัดทำรายงานการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเท่านั้น

โครงการพัฒนานวัตกรรมของสำนักรายงานประชุมและชวเลข ปีงบประมาณ 2566 โทรศัพท์ 02-8319122, 02-8319132
พัฒนาระบบโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร