Senate logo

ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ค้นหาจากพยัญชนะภาษาไทย


ทั้งหมด"

# คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำทับศัพท์ภาษาไทย ภาพคำทับศัพท์ภาษาชวเลข
1joke โจ๊ก (ตัวตลก)

 

เอกสารและคู่มือ

หลักเกณฑ์คำทับศัพท์

คู่มือการใช้งานระบบ

ใช้สำหรับการจัดทำรายงานการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเท่านั้น

โครงการพัฒนานวัตกรรมของสำนักรายงานประชุมและชวเลข ปีงบประมาณ 2566 โทรศัพท์ 02-8319122, 02-8319132
พัฒนาระบบโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร